för Svenska sällskapet för automatiserad bildanalys bildat den 17 juni 1976 och anslutet till International Association for Pattern Recognition

§1 Namn

Föreningens namn är Svenska sällskapet för automatiserad bildanalys. I engelsk-språkiga sammanhang används beteckningen Swedish Society for Automated Image Analysis. Föreningen förkortas SSBA.

§2 Ändamål

Föreningens intresseområden är automatiserad bildanalys och därmed angränsande discipliner samt olika aspekter inom teknik, vetenskap och konst. Föreningens syfte är att befrämja utvecklingen av intresseområdena i teori och tillämpningar.

§3 Verksamhet

Föreningen kan för befrämjande av syftet enligt §2 anordna konferenser och kurser, iordningställa publikationer samt i övrigt sprida information beträffande ämnesområdet.

§4 Medlemskap

Föreningens medlemmar är fysiska och juridiska personer intresserade av ämnesområdet. Ansökan om medlemskap sker skriftligen hos föreningens styrelse.

§5 Affiliering

Föreningen ingår som medlem av IAPR. SSBAs representation i IAPRs Governing Board skall vara föreningsordföranden och, i den mån SSBAs medlemsantal uppfyller IAPRs kriterier, även närmast föregående ordförande om inte styrelsen inom sig beslutar om annan representant utöver föreningsordföranden. Föreningen kan även enligt beslut av föreningsmöte ansluta sig till svenska föreningar och sällskap.

§6 Utträde och uteslutning

Medlem, som önskar utträde ur föreningen, ska skriftligen meddela detta till styrelsen. Medlem, som inte fullgör de ekonomiska förpliktelser som stadgas, kan på styrelsens beslut uteslutas.

§7 Avgifter

För medlemskap i föreningen erlägges årsavgift, som fastställes av föreningsmöte. Årsavgift inbetalas till föreningens kassör senast en månad efter att krav härom erhållits. Föreningen beslutar i föreningsavgiftsfrågor.

§8 Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av högst 8 ledamöter, inkluderande ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen väljs för en tid av två år. Ordförande, vice ordförande och sekreterare väljs av föreningsmöte. I övrigt konstitutionerar styrelsen sig själv. Avgående styrelseledamot kan återväljas om ansvarsfrihet är beviljad.

§9 Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger att bereda alla frågor, som ska föreläggas, ombesörja föreningens angelägenheter och verkställa dess beslut.

Ordföranden åligger att leda förhandlingarna vid föreningens och styrelsens sammanträden, att vid behov sammankalla föreningen eller styrelsen till sammanträden, att teckna föreningen och att när så erfordras representera föreningen, bl a i internationella sammanhang.

Vice ordförande åligger att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes åligganden.

Sekreteraren åligger att på anmaning från ordförande ombesörja kallelse till sammanträde, att föra förteckning över föreningens medlemmar, att mottaga och registrera inträdesansökningar samt att sköta föreningens korrespondens.

Kassören åligger att uppbära avgifter, att förvalta och ansvara för föreningens kassa, att föra noggranna räkenskaper, att till styrelsen rapportera de medlemmar som försummar sina ekonomiska skyldigheter till föreningen, att gemensamt med ordförande i ekonomiska ärenden teckna sällskapet, att göra utbetalningar som godkänts av styrelsen eller föreningen samt att avsluta och framlägga årsredovisningen senast 1 februari.

§10 Revisorer

Minst två revisorer väljes på föreningsmöte för en tid av två år. Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och räkenskaper.

§11 Val och röstning

Vid val och röstning äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten.

§12 Stadgar

Föreningen beslutar i stadgefrågor.

§13 Sammanträde

Föreningen sammanträder minst en gång per år.

§14 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning måste fattas med minst 3/4 majoritet av två på varandra följande möten. Vid föreningens sista möte avgör mötet på förslag av styrelsen hur man ska förfara med föreningens egendom, handlingar och övriga tillgångar.

Lämna ett svar