Svenska sällskapet för automatiserad bildanalys (SSBA) bildades 1976. Det är en intresseförening för personer verksamma inom datoriserad bildanalys, bildkodning, datorseende, mönsterigenkänning och angränsande områden. SSBA är en ideell förening vars syfte är att främja verksamheten inom nämnda områden, främst genom informationsspridning i olika former.

SSBA anordnar varje vår ett symposium i bildanalys (Swedish Symposium on Image Analysis) som samlar de flesta aktiva svenskarna inom området. Årets symposium hölls i Göteborg 19-20 mars 2019.  Vi  organiserar också det nystartade Swedish Symposium on Deep Learning (SSDL). Förra årets symposium hölls i Göteborg och årets symposium, SSDL’19, det 3:dje i ordningen, går av stapeln i Norrköping den 10-11 juni i anslutning till SCIA (se nästa stycke).

Vi deltar i internationella Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA) tillsammans med övriga nordiska medlemmar i IAPR. SCIA 2019 kommer arrangeras i Norrköping.

SSBA är medlem av International Association for Pattern Recognition (IAPR) som bl.a. vartannat år ger den stora konferensen International Conference on Pattern Recognition (ICPR). Den tjugoandra konferensen i serien, ICPR 2014,  hölls i Stockholm, 24-28 augusti 2014 med SSBA som värd. Sedan dess har konferensen hållits i Cancun, Mexiko och Peking, Kina och 2020 kommer den hållas i Milano, Italien.

IAPR ger ut ett internationellt Newsletter 4 ggr/år. Information sprids också genom vår nationella SSBAktuellt ca 2 ggr/år.

SSBA har för närvarande ca 250 medlemmar från de flesta grenar av bildbehandling och bildanalys. Medlemmarna kommer från såväl industri som universitet och högskolor.