Direktiv vid arrangerande av SSBA-symposium

Regler för SSBA:s årliga nationella symposier

 • Symposiet ska pågå två dagar.
 • Symposiebidragen bedöms inte, alla ska accepteras. Dock bör kontroll ske att ämnet ligger inom bildanalys (brett tolkat). Bidragen får således gärna ha/ska presenteras vid annat, bedömt möte.
 • Om vissa bidrag ska presenteras som posters ska dessa utväljas som följer:
  • I första hand av författarna
  • I andra hand av gruppledarna (professorer, docenter)
  • I tredje hand av tärningen/slumpgeneratorn
 • Om posters finns ska det även finnas ett lämpligt posterutrymme (ej korridor, kafé, kapprum, e.d.) och en dedicerad postersession då inget annat pågår. Posters ska sitta uppe under hela mötet.
 • Proceedings ska finnas tillgängligt vid symposiet, i tryckt form eller elektroniskt i form av USB-minne eller DVD, men inte publiceras. Varje bidrag ska ha utrymme minst motsvarande 4 A4-sidor. Alla bidrag ska ha tillgång till samma utrymme.
 • Proceedings skrivs på engelska.
 • Varje talare ska ha minst 18 min. (15 min. föredrag + 3 min. frågor), gärna längre. Alla bidrag ska ha samma tid.
 • Sessionsordförandena ska väljas bland seniora doktorander i Sverige.
 • Högst en inbjuden talare får betalas av konferensen. Denna får givetvis längre tid än övriga. Inbjuden talare bör skriva ett bidrag till proceedings .
 • Om det finns pris för bästa industrirelevanta bidrag utses pristagaren/pristagarna av ett eller flera företag som sponsrar priset. Detta juryarbete koordineras av industrirepresentanten i SSBAs styrelse. Juryn kan besluta om det ska vara ett eller flera priser (1:a, 2:a, etc). Alla bidrag som presenteras på symposiet är med i bedömningen. Dock är bidrag som kommer från samma bolag som prissponsorn ej med i bedömningen.
 • Symposiemiddag ska anordnas och ska ingå in symposieavgiften.
 • Vid symposiemiddagen ska SSBA beredas möjlighet att agera.
 • Symposieavgiften ska beräknas så att det går jämnt upp ekonomiskt (så gott man kan förutse detta). SSBA erhåller ev. överskott och täcker ev. underskott.
 • Viss kostnad för administrativ personal kan tas ut av arrangörerna ur symposiets överskott. Kostnad för forskande personal får inte tas ut.
 • SSBA ska under det budgetår då symposiet hålls tillsändas en ekonomisk redovisning för mötet samt ev. överskott.
 • Symposiet annonseras (bl a) i SSBA utskick till medlemmarna och på SSBA hemsida allra senast under november föregående år.
 • Allt annat överlåts till årets arrangörer. Detta innebär beslut om speciella temata, samarbete med näraliggande ämnen, programläggning (inkl. specialsessioner), parallella sessioner eller ej, posters eller ej, utformning av proceedings, nätaktivitet, kringarrangemang som studiebesök och andra aktiviteter, utfordring, middag, underhållning, etc.

 

Senast uppdaterad: 2010-10-10
Anders Heyden heyden@maths.lth.se