Nationellt forensiskt centrum, NFC

Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015 och är organiserat i sju polisregioner, sju nationella avdelningar och ett kansli. Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför NFC forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. I uppdraget ingår också att bedriva strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga. Det gör vi i nära samarbete med såväl Nationella operativa avdelningen, Noa, och polisregionerna, som med externa samarbetspartners både i Sverige och utomlands.  Vi har en samlad kompetens inom det it-forensiska området som innefattar mjukvara, bild, video, ljud, sensorteknik, elektronik och mobiltelefoni

Det blir allt vanligare att polisens utredningsmaterial innehåller stora mängder bild- och videomaterial i form av exempelvis film från övervakningskameror. Traditionellt har  materialet analyserats manuellt, vilket är resurskrävande och medför i vissa fall långa analys- och handläggningstider. Tekniken gör det möjligt att automatiskt analysera objekt som finns i ett utredningsmaterial, exempelvis fordon, kläder, vapen eller väskor. Även ansikten och registreringsnummer som förekommer i en utredning kan filtreras fram och analyseras. På så sätt kan stora mängder videomaterial granskas i annan ordning än den kronologiska och i första hand analysera det som är relevant för förundersökningen.

Forskning och utveckling ska tjäna målet att öka brottsuppklaringen genom att både i ett kort och ett långt perspektiv ta fram effektiva och hållbara metoder och tekniker på det it-forensiska området. Det skall ske genom att hålla en hög vetenskaplig kompetens inom NFC och en närhet till sådan vetenskaplig verksamhet som har eller kan få it-forensisk tillämpning av värde för NFC